Kurul Üyeleri:

  • Yılmaz AKÇİL – Başkan
  • Mustafa ARTUÇ – Başkan Vekili
  • Ahmet Can ACAROĞLU - Raportör
  • Mehmet TUNCER - Üye
  • Abdurrahim TAŞ - Üye
  • Emine EVCİMEN - Üye
  • İlyas İLERİ – Üye

 

GÖREVLERİ
28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin “Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 5. maddesi uyarınca;

a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,
b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki uyuşmazlıkları,
c) Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,
ç) Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını,
d) Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,
e) Federasyon başkanları ile Yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük MerkezCeza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları,
f) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Bakanın istemi üzerine toplanacak olağanüstü genel kurulu yapacak olan üç kişilik komisyonu belirleyerek bu komisyonun işlem ve kararlarını,
g) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını 3289 sayılı Kanunda öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurullarını altmış gün içerisinde yapacak olan üç kişilik komisyonu oluşturmak ve bu komisyonun işlem ve kararlarını,

ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.

 

BAŞVURU SÜRESİ
28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin “Süre” Başlıklı 7.maddesi uyarınca;

- Kurula başvuru süresi, özerk federasyon Yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.

Davanın açılma zamanı, dava dilekçesinin Kurula veya postaya verildiği tarihtir.

Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

BAŞVURU ÜCRETİ
28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin “Başvuru Ücreti” başlıklı 17.maddesi uyarınca;

Kurula başvuru ücreti olarak; sporcular için 2000 gösterge, diğer başvurularda ise 4000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, kamu bankalarından birinde Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılır.

Tahkim Kurulu; kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına hükmeder. Kurulca itirazı kabul edilenlerin veya Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yapılan itirazlar sonucu itirazı kabul edilenlerin yatırdıkları başvuru ücretleri iade edilir. İtirazın reddi halinde ise yatırılan ücretler Genel Müdürlük bütçesine irat kaydedilir.

T.C. MERKEZ BANKASI ANKARA KAMU ŞUBESİ
IBAN: TR 780000100100000350154025

01/01/2021 – 30/06/2021
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN ÜCRET
SPORCULAR: 331,58-TL
DİĞERLERİ: 663,16-TL

Not: Tahkim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunacak olanlar dilekçe ekinde dekontun aslı, kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı), iletişim adreslerini bildirmek zorundadırlar.

 

Adres: Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

Telefon: 0312 551 53 15-17 veya 18