İç Denetim; 1941 yılında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün kuruluşu ile temelleri atılan, özellikle 1970’li yıllardan itibaren dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri ile Dünya Bankası, OECD, AB, İMF gibi uluslararası kuruluşlarında uygulanan, Risk Odaklı ve Proaktif Bir Denetim Modelidir.

 

Özü İtibariyle İç Denetim; bir organizasyona/sisteme ait tüm alt sistemlerin düzenli çalışmasına yönelik iç kontrollerin etkinliğini sağlayarak, ilgili organizasyondaki kaynak kullanımının ve faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülmesini, organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaştırılmasını amaçlayan bir denetim anlayışıdır.

 

Ülkemizde iç denetim; 2003 yılından sonraki kamu yönetimi reformları sürecinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimimize dahil olmuş ve 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanılmıştır.

Söz konusu Kanun’un 63. maddesinde İç Denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır.

 Aynı Kanun maddesinde iç denetim faaliyetlerinin; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

İç Denetimin Değerlendirdiği Kurumsal Yapılar

İç Denetim; yönetişimrisk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirerek yönetime güvence sağlar, danışmanlık yapar.