Kuruluş
İç Denetim Birimi Başkanlığı; Bakanlığımız teşkilat yapısının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve 26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut kadroların Bakanlık hizmet birimlerine aktarılması dolayısıyla Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı ile mülga Spor Genel Müdürlüğü ve mülga Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlıklarının birleştirilmesi suretiyle yeniden yapılandırılmıştır.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü maddesi ile Kamu İç Denetimi Genel Tebliğinin 8 inci maddesi hükümleri uyarınca 09.04.2019 tarihinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı" kurulmuş, 04.07.2019 tarihli onay ile birim başkanı görevlendirmesi yapılmıştır.

Teşkilat Yapısı
İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı Kanun’un 63. maddesi uyarınca doğrudan Bakana bağlı olarak 17 iç denetçi ile faaliyetlerini yürütmektedir. 

Yerleşke
İç Denetim Birimi Başkanlığı, Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Sırrı Caddesi No:3 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Kızılay Ek hizmet binası 9 uncu katında hizmet vermektedir. 

Misyon
Denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kurumsal faaliyetlere değer katmak, 
Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak, 
Bakanlığımızın her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek suretiyle faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunmak; bu faaliyetleri Bakanlığımız üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, işbirliği içinde yürütülen ve sürekli geliştirilen bir yapıda sürdürmektir.

Başkanlığın Görevleri
İç Denetim Birimi Başkanlığı: 
a) Bakanlığın risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, geliştirilmesine yardımcı olmak,
b) İç denetim plan ve programlarının hazırlanmasına esas olacak kurumsal risk analizlerini yapmak,
c) İç denetim plan ve programları doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
ç) İç denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,
d) İç denetim yönergesini Kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek,  
e) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yerine getirmek görevlerini yürütür.