Strateji Geliştirme Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 195 inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde sayılan görevleri yerine getirmektedir.
Bu kapsamda; Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın başlıca görevleri şunlardır:

Stratejik Yönetim ve Planlama
 • Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Bakanlığın misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Bakanlığın üstünlüklerini ve geliştirilebilir alanlarını tespit etmek.
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek.
 • Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. 

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • Bakanlık birimlerinin performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Yönetim Bilgi Sistemi
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

Malî Hizmetler
Bütçe ve performans programı;
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Bütçeyi hazırlamak,
 • İl müdürlüklerinin bütçelerini hazırlamak ve uygulama sonuçlarını takip etmek,
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • Bakanlık faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Taşınır mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 • Malî istatistikleri hazırlamak.

İç kontrol;
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Ön malî kontrol görevini yürütmek.