Kuruluş
Personel Genel Müdürlüğü; 10.07.2018 tarihli ve I Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Bakanlığımızın, yardımcı hizmet birimidir.

Yerleşke

Personel Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlık personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.