Misyon,
Teşkilat Kanunu çerçevesinde, Bakanlık Makamı ile Merkez Teşkilatı birimlerine idari ve mali konularda destek hizmeti vermek, Bakanlık ile bağlı- ilgili kuruluşların, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerini milli güvenliği sağlayacak ve koruyacak yönde planlamasını ve yürütülmesini sağlamaktır.

Vizyon,
Teknolojinin sunduğu tüm imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel gelişmeler ışığında, günün değişen ve gelişen şartlarına göre en iyi şekilde planlamayı gerçekleştiren, işinde uzmanlaşmış yenilikçi personeliyle etkin, verimli ve örnek bir birim olmaktır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yardımcı hizmetler birimi olarak, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre teşkilatlanmıştır.

Görev ve Sorumluluklar

  • 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
  • Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
  • Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  • Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
  • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,


İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1 - Fiziksel Yapı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık merkez binasının 5. katında bulunmaktadır.

2 - Örgüt Yapısı
Başkanlığımız, Teşkilat Kanununda yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere 6 Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. 30.01.2013 tarihinden itibaren 225 sayılı Müsteşarlık makamının oluru ile Santral ve Çağrı Merkezi de başkanlığımıza bağlanmıştır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince harcama yetkilisidir.

3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Başkanlığımız işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanmakta olup, çalışan tüm personel teknolojik gelişmeleri takip etmeleri hususunda teşvik edilmektedir.

4 - Sunulan Hizmetler
638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre teşkilatlanan Başkanlığımız, her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemleri sürdürmektedir.

5 - Yönetim İç Kontrol Sistemi
Başkanlığımızda yapılan iş ve işlemlerde iç kontrol sistemi etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bu sistem, işin başlangıcından bitişine kadar tüm süreçlerde uygulanmaktadır. Birim üst yöneticisi (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı) tarafından, Birim yöneticileri (Daire Başkanı ve Şube Müdürleri) ile haftalık toplantılar yapılmakta, birimin stratejik amaçları ve hedeflerine ulaşması için karşılaşılan sorunlarla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulmakta, sorunların çözüm yolları üzerinde çalışılarak, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına çalışılmaktadır.

Başkanlığımızda iç kontrol sistemi hiyerarşik yapı ile paralellik arz etmektedir. Her üst amir yapılan iş ve işlemi kontrole tabi tutmaktadır. Böylelikle hata oranının sıfırlanması hedeflenmektedir.

Birimimizde riskli alanlar olarak belirlenen mali işlemler çok sıkı bir şekilde kontrole tabi tutulmaktadır. Bu kontrol, öncelikle birim yöneticileri olmak üzere, işlemi gerçekleştirmekle görevli kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerince ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapılmaktadır. Diğer yandan, iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte belirtilen parasal limitleri aşan mal ve hizmet alımları ile ilgili taahhüt evrakları ve sözleşme tasarıları gerekli ön mali kontrolün yapılması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmektedir.

AMAÇ ve HEDEFLER

A - İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Başkanlığımızın temel amacı, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine daha hızlı ve kaliteli idari, mali, sağlık, sosyal, ulaştırma ve savunma hizmeti sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirecek personel ve teknik kapasitemizin nitelik olarak artırılması hedeflenmektedir. Destek hizmeti sunduğumuz bütün birimlere en iyi çalışma ortamları hazırlamak için fiziki alanların geliştirilmesi ile temizlik, taşıma, su, aydınlatma, haberleşme, ısıtma ve havalandırma gibi temel hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması temel hedeflerimizdendir.

B - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Başkanlığımız tüm birimlere destek hizmeti sunarken; kamu kaynaklarının kullanımında iş ve işlemlerde açıklık, katılım, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, maddi kaynaklar ile insan gücünün etkin olarak kullanılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi suretiyle kamu kaynaklarında verimliliğin artırılmasını, hizmet sunumunda eşitlik, hukuka uygunluk, saydamlık ve evrensel değerlere saygıyı, hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet alıcılarının talep ve ihtiyaçlarına öncelik verilmesini, müşteri odaklı hizmet anlayışını, temel politika ve öncelikli hedef olarak belirlemiştir.