Müşavirliğimiz, 3 Haziran 2011 tarih ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre kurulmuştur.
Müşavirliğimiz müstakil bir şekilde teşkilatlanmış olup herhangi bir alt birimi mevcut değildir. Ancak Müşavirliğimiz bünyesinde yer alan iş ve hizmetlerin daha etkin ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kendi içinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, BİMER ve Gençlik Spor Bakanlığı Bülten'inin hazırlandığı birimlerden oluşturulmuştur. Müşavirliğimiz bu iç birimleriyle birlikte Bakanlığımız merkez binasının asma kat ve B1 katlarında hizmet vermektedir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
 • Bakanlığımız faaliyetleri ve spor gündemiyle ilgili haberleri ve görselleri hazırlayarak Bakanlığımız resmi web sitesi olan www.gsb.gov.tr adresinde yayımlamak
 • Bakan, Bakanlık ve bağlı kuruluşları ilgili haberleri, yerel basın ve internet haber sitelerini tespit ederek bulundukları illerle ilgili Bakanlığımızın haberlerinden kendilerinin haberdar edilmesini sağlamak
 • Bakan, Bakanlık ve bağlı kuruluşları ilgili haberleri hazırlayarak ulusal, yerel medyaya servis etmek
 • Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen spor müsabakaları ve organizasyonları ile gençlik faaliyetlerinin tanıtımı ve takibini gerçekleştirmek
 • Bakan, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ilgili basında yer alan ve seçilen haberleri belirlenen kategorilerde tarih sırasına göre arşivlemek ve muhafazasını sağlamak
 • Kabul, ziyaret, açılış, temel atma vb. fotoğraflarını tasnif ederek belirlenen kategorilerde tarih sırasına göre arşivlemek ve baskıya hazır hale getirmek
 • Spor yayınları arşiv çalışmasını sürdürmek
 • Basın, televizyon ve internet haber sitelerinde yer alan Bakanlığımızla ilgili haberler düzenli olarak takip ederek “basın odası” bölümünde depolamak
 • Basın toplantıları, bakanlık ile ilgili faaliyetleri basın mensuplarına ve ajanslara haber vermek, basın toplantılarını organize edilmesini ve yazılı basın açıklamaları olduğunda bunun duyurulmasını sağlamak
 • Her sabah gündem özeti hazırlamak, gün içerisinde saatlik haber takibi yapmak ve son dakika haberlerini anlık olarak kurum yetkililerine mail yolu ile iletilmesini sağlamak
 • Müşavirliğimize ait  harcamaların ödeme emirlerini hazırlamak
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde; (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03.3) Kişi Harcırahları, (03.5) Hizmet Alımları, (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınmasını işlemlerini yürütmek
 • Doğrudan temin işlemlerini yürütmek
 • Kredi ve avans yolu ile satın alma işlemlerini yürütmek
 • Müşavirliğimizce satın alınan taşınırları, Muayene Kabul Komisyonları yapılan, onay belgesi, faturası ve teknik şartname değerlendirme raporu bulunan taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak. Taşınır Mal Yönetmenliği mevzuatına göre 2’inci düzey 253-254-255 ve 150 kodlarına KBS sistemine uygun olarak Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara almak
 • Müşavirliğimizde kullanıma verilen 253-254-255 kodlarındaki taşınırlar istek karşılığında kişisel veya ortak alana zimmete vermek ve 150 koduna kayıtlı olan sarf malzemelerini tüketim çıkışı olarak kayıt altına almak
 • Müşavirliğimizce satın alınan taşınırların “Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatına uygun olarak giriş-çıkış-zimmet ve tüketim çıkışları kayıtlarını tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve Taşınır Hesap Cetvelleri’ni, Strateji Daire Başkanlığında görevli konsolide yetkilisine ve harcama yetkilisi imzasıyla Bakanlık Merkez Saymanlığına göndermek
 • Müşavirliğimizin ödenek durumlarını izlemek; serbest bırakma, aktarma ve ek ödenek taleplerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirmek
 • Müşavirliğimizin evrak akışını sağlamak
 • Müşavirliğimizin Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı birimleri ile her türlü resmi ve özel kuruluşlarla olan yazışmalarını yapmak