KAMP LİDERLİĞİ EĞİTİM DUYURUSU
10.02.2014
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik kamplarında görevlendirmek üzere kamp liderliği eğitimi gerçekleştirilecektir.

Kamp Liderliği

Kamp lideri, Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen ve onları yönlendirebilen yetenek bilgi ve becerilere sahip kişilerdir.

Kamp liderliği bir istihdam şekli değildir. Kamplarda görevlendirilmeleri (ağırlıklı olarak haziran ve eylül ayları arası görevlendirilmektedir) halinde, masrafları Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanmakta olup görev aldığı süre için Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücret ödenmektedir.

Başvuru Şartları

a) Son başvuru tarihi (21/02/2014) itibariyle 18 yaşından gün almış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir) 
c) Başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.

Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular, basvuru.gsb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular 10/02/2014 tarihinde başlayacak, 21/02/2014 tarihinde Saat 18:00’da sona erecektir.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;

Spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halkoyunları ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara (Belge bulunması halinde taranıp başvuru formuna eklenecektir.)  
Gençlik merkezi üyesi olanlara,
Daha önce gençlik kamplarına katılanlara
öncelik tanınacaktır.  

Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, gerçek dışı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve eğitime alınmayacaklardır. 

Eğitimin Yeri ve Tarihi 

Eğitim, 1 Mart - 17 Mart 2014 tarihleri arasında İdarenin belirleyeceği dönemlerde  gerçekleştirilecektir. Eğitime hak kazananlar ile eğitimin yeri ve dönemleri basvuru.gsb.gov.tr ile www.genclikkamplari.gov.tr adreslerinden 25/02/2014 tarihinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim: 0312 596 61 55

             0312 596 61 85

             0312 596 61 86