GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNANLARIN BAŞVURU SONUÇLARI

23.02.2018
Bakanlığımızda sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunanların başvuruları, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ve Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup, başvurusu kabul edilenler, başvurusu reddedilenler ve başvurusu kabul edilmekle birlikte doğum öncesi veya sonrası izinli ya da sağlık kurulu raporlu olanlardan geçiş süreci söz konusu izin veya raporlarının bitimini müteakiben başlatılacakların isimleri, anılan Usul ve Esasların 10 uncu maddesi çerçevesinde Bakanlık hizmet binası personel girişinde (B2 katta) bulunan ilan panosunda ilan edilmiştir.

Başvuru sahipleri, söz konusu listelerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde başvuru yaptıkları birime ilgilisine göre Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü veya Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına itiraz edebileceklerdir.

İlanen duyurulur.