BİRİMLER > STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birimlerimiz

Bütçe ve Performans Programı Birimi

1) Bütçe ve Performans Programı Biriminin görevleri şunlardır;

2) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

3) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

4) Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

5) Bakanlığın ve/veya birimlerinin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek Başkana sunmak,

6) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

7) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

8) Hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

9) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak,

10) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

11) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

12) Bakanlık faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek,

13) Nakit Takip Sistemi (NTAS) işlemlerini yürütmek,

14) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.


Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

1) Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin görevleri şunlardır;

2) Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Bakanlığın stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

3) Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek,

4) Bakanlığın misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

5) Bakanlığın üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

6) Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

7) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, Bakanlıklar tarafından yürütülen tedbir maddeleri ile ilgili gerekli bilgi ve verileri toplamak tasnif etmek ve ilgili kurumlarla işbirliğine giderek gerekli bilgileri zamanında ilgili bakanlıklara aktarmak,

8) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak,

9) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

10) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

11) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

12) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.


Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

1) Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin görevleri şunlardır;

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3) Malî istatistikleri hazırlamak,

4) Gerekli bilgi ve raporları; Maliye Bakanlığına, harcama yetkilisi ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

5) Mali rapor ve tabloları düzenlemek,

6) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,

7) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.


İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Biriminin görevleri şunlardır;

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Bakanlık Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi uyarınca ön mali kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

5) Bakanlıkça gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartları hazırlamak,

6) Kanun tasarılarının mali yükünü hesaplamak,

7) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

8) Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarını kontrol etmek,

9) Kadro dağılım cetvelleri, yan ödeme cetvelleri ve seyahat kartı listelerini kontrol etmek,

10) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.


Yönetimi Geliştirme ve İstatistik Birimi

Yönetimi Geliştirme ve İstatistik Biriminin görevleri şunlardır;

1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

2) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

3) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış faktörleri incelemek,

4) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

5) Sektörel analiz çalışmaları yapmak,

6) Bakanlığın görevleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

7) Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

8) Bakanlığın ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

9) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.